Monster Energy

Agency: The Purpose Group

Producer: Ngo Mai Phuong

Post Producer: Hang Vu

3D Look Dev: Mạnh Nghiêm

3D Motion: Nguyễn Hữu Thiện

2D Motion: Hồng Phước Duy Đức

Editing: Tuấn Đỗ.

Next Projects